ประกาศรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

TAGE GI Therapeutic Day 2023
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566
Theme : Adverse events in GI Endoscopy; prepare for the worst

ณ ห้องประชุม KYCC โรงแรม Greenery Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เรียนผู้ลงทะเบียนทุกท่าน

ท่านสามารถตรวจดูลำดับที่การลงทะเบียนของท่าน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน

เข้าร่วมการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลภายในงาน
และทางสมาคมฯ ขออนุญาตงดรับการลงทะเบียนหน้างาน จีงเรียนมาเพื่อทราบ

According to the list below :

รายชื่อวิทยากรและกรรมการสมาคมฯ รายชื่อแพทย์ รายชื่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

รายชื่อวิทยากรและกรรมการสมาคมฯ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 อ.นพ.อรุณ ศิริปุณย์
2 อ.พญ.บุบผา พรธิสาร
3 รศ.นพ.บัญชา โอวาทฬารพร
4 ผศ. นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
5 อ.นพ.เฉลิมพล บุญมี
6 รศ.พญ.ชลลดา ครุฑศรี
7 อ.พญ.อิสรีย์ เล้าเปี่ยมทอง
8 อ.นพ.จักรสิน โสตถิสุพร
9 อ.พญ.กรรณิการ์ เลาหวิจิตร
10 อ.พญ.เกศินี เธียรกานนท์
11 อ.พญ.นิศา เนตินาถสุนทร
12 ผศ.นพ. นิธิ ธินรุ่งโรจน์
13 รศ.พญ. นนทลี เผ่าสวัสดิ์
14 ผศ.นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์
15 ผศ.นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
16 รศ.นพ.พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล
17 รศ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร
18 รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ
19 รศ.พญ.รภัส พิทยานนท์
20 ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
21 รศ.(พิเศษ)พญ.สติมัย อนิวรรณ
22 ผศ. นพ. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์
23 อ.นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์
24 ผศ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย
25 อ.พญ.ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ
26 อ.นพ.ทวี รัตนชูเอก
27 ผศ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
28 รศ.นพ.วรายุ ปรัชญกุล
29 รศ.พญ.วิริยาพร ฤทธิทิศ
30 ผศ.นพ.ยุทธนา ศตวรรษธำรง
31 อ.นพ.ยุธยา อวนกลิ่น
32 อ.นพ.จริง เจริญวิศาล
33 อ.พญ.ศศิกร เฟื่องกำลูน
34 อ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์
35 ผศ.นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล
36 อ.นพ.กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
37 อ.พญ.ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์
38 อ.นพ.ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อแพทย์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 พญ. เกวริณ พงษ์ศักดิ์ศรี
2 พญ. เกศินี ยิ่งเจริญ
3 นพ. เฉลิม เอื้อบุณยะนันท์
4 พญ เพ็ชชรี พลมณี
5 พญ. เพ็ญประไพ หงษ์ศรีสุวรรณ์
6 นพ. เลอพงศ์ บุตรสำราญ
7 นพ. เศรษฐชัย ผิวจันทร์
8 นพ. เอกพงษ์ สาธิตการมณี
9 พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
10 พญ. ใหม่ เจริญสุข
11 นพ. ไชยเกียรติ นภาอำไพพร
12 พญ. กชกร ไหมแพง
13 นพ. กรณ์ เลิศพิภพเมธา
14 นพ. กฤษกร ศรีกีรติวงศ์
15 นพ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์
16 นพ. ก้องเกียรติ อิงคนันท์
17 นพ. ก้องภพ ยงรัตนกิจ
18 นพ. กองศิลป์ แวงสันเทียะ
19 พญ. กอบกาญจน์ งามศรีโสภณ
20 นพ. กัณวีร์ เทศเกตุ
21 นพ. กันตภณ รัตนชื่อสกุล
22 นพ. กิตติศัพท์ ว่องวิริยะกิจ
23 นพ. ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
24 พญ. ขวัญวงศ์ สุทธิพล
25 นพ. คณิน สดุดีมีชัย
26 นพ. คมสัน เลิศคูพินิจ
27 นพ. จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
28 พญ จารุมน อำนวยผล
29 พญ. จิตติรัตน์ จินชัย
30 นพ. จิตรทิวัส บุญเรือง
31 นพ. จิตรภาณุ วงศ์ยงศิลป์
32 พญ. จิรวัตร เจียมเจริญ
33 นพ. จิรศักดิ์ อินทสอน
34 นพ. จิระ เนินคีรี
35 นพ. จิรายุส บัวทอง
36 พญ. จุฬาลักษณ์ คฤหาสน์สุวรรณ
37 นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์
38 พญ. ชวิศา นำพูลสุขสันติ์
39 นพ. ชัยยุทธ สิงหนิยม
40 นพ. ชัยวัฒน์ เพ็ชรแสง
41 นพ. ญาณพล ตาลสุข
42 พญ. ฐณิตา ธรรมรักษ์เจริญ
43 นพ. ฐปนกุล เอมอยู่
44 พญ ฐิตา อินทรลาวัณย์
45 พญ. ฑิตาพร รุ่งระวี
46 พญ. ณณิชา ศิริวงศ์
47 นพ ณรงศักดิ์ ราชภักดี
48 พญ. ณัชพร นพเคราะห์
49 พญ. ณัฎฐ์สิดา รัตนวิริยะชัย
50 พญ. ณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล
51 นพ. ณัฐบดี นลินทัศไนย
52 นพ. ณัฐพงษ์ พงษ์พันธุ์ธน
53 นพ. ณัฐพล สิทธิศักดิ์
54 นพ. ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร
55 นพ. ณัฐภัทร สุนทราภา
56 พญ. ณัฐสุดา เบญจชินชัยกุล
57 พญ. ณิชมน สุทธิทศธรรม
58 พญ. ณิชา ธีราทร
59 นพ. ดนตรี มณีนิล
60 นพ. ดนุสรณ์ วานิชกูล
61 พญ. ดวงเนตร แจ่มฟ้า
62 พญ. ดวงฤทัย ต่อธิติธรรม
63 พญ. ดาราเพชร ดวงประเสริฐ
64 นพ. ตวงสิทธิ์ สุนทรพินิจ
65 นพ. ต้องลักษณ์ ธีรศานติพันธ์
66 พญ. ถิรทัย ตีรกุล
67 นพ. ทนงศักร ชินอรุณชัย
68 พญ. ทักษพร ทองเนื้อแปด
69 พญ. ทิวาพร ธรรมมงคล
70 นพ. ธนบดี ธนากุลชัย
71 นพ. ธนบูลย์ แจ่มศุภพันธ์
72 นพ. ธนวัชร จีระตระกูล
73 นพ. ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
74 พญ. ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
75 นพ. ธนากร วรรณกุล
76 นพ. ธนาวิน แซ่ว่อง
77 พญ. ธนิดา เจนบวรกิจ
78 นพ. ธภัทร ซ่อนกลิ่น
79 พญ. ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ
80 พญ. ธันยพร วิศิษฏ์พรอนันต์
81 พญ. นนทลี เผ่าสวัสดิ์
82 พญ. นรกมล สุวรรณพันธ์
83 พญ. นวพรรณ อิสริยกุลการ
84 พญ นัชนก บุญแนบ
85 พญ. นันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ
86 พญ. นันทิยา ศรีสองเมือง
87 พญ. นัยน์ปพร ตรัยวนพงศ์
88 นพ. นิติพล สีมะสิงห์
89 พญ. บุญญาณุฬักษ์ สีหาคลัง
90 นพ. ปณตพล เติมสินสุข
91 พญ ปทุมทิพย์ ชลที
92 นพ. ประสิทธิ์ มหาวงศ์ขจิต
93 พญ. ปรียพันธ์ เจียมสมบัติ
94 พญ. ปวีณ์ญาดา มานุพีรพันธ์
95 นพ. ปัณฑ์ธิติ ปลีหจินดา
96 นพ. ปาณัสม์ ศรีอรนันต์
97 นพ ปิยพัชร จึงสมานุกูล
98 นพ. ปิยภูมิ ภาคย์วิศาล
99 นพ. พงศ์ธร หาญบุญคุณูปการ
100 นพ. พงษ์จรัส หนุนอนันต์
101 นพ. พงษ์พจน์ นะมาเส
102 นพ. พชร สมวนาพานิช
103 นพ. พชรพล กิตติรัตนาภินันท์
104 นพ. พชร สมวนาพานิช
105 พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
106 พญ. พรพรรณ เทียนชนะไชยา
107 นพ. พลัฏฐ์ สถิรวิชย์
108 นพ. พัชร ฮอหรินทร์
109 นพ. พัชรพล ชูวงศ์โกมล
110 พญ. พัชรวรรณ มักประเสริฐ
111 นพ. พัฒนพงษ์ รัศมี
112 พญ. พิชญา เปลี่ยนศิริ
113 พญ. พิมพ์พิจิตรา คำหอม
114 นพ. พิศิษฏ์ สร้อยสน
115 นพ. พีรวัจน์ หวลบุตตา
116 พญ. พุทธิฌาน์ แก้วมณี
117 นพ. ภูเบศ วีระนาวิน
118 นพ. ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี
119 พญ มนทินี สัปจาตุระ
120 พญ. ยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์
121 นพ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร
122 พญ. ยุพธิดา วรศรัณย์
123 พญ. รณกร คงสกนธ์
124 พญ. รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม
125 นพ. รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
126 พญ. รัชพร คงบำรุง
127 นพ. รัฐชัย นพพรถิรชัย
128 พญ. วนัชพร เบญจกุล
129 นพ. วรธน วรสังข์กาส
130 นพ. วรพจน์ นรสุชา
131 นพ. วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
132 นพ. วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร
133 นพ. วรวิชญ์ กมลภัทรเจริญ
134 นพ. วรัชกร รัตนวรางค์
135 พญ. วราภรณ์ ปัญจวงศ์
136 นพ. วสุวิช วันไชยธนวงศ์
137 นพ. วัชรินทร์ วิชาผลไชยกุล
138 นพ. วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์
139 พญ. วัฒาวรรณ ลักษณ์ศิริ
140 นพ. วัศพล ตั้งกัลยานนท์
141 นพ. วาทิตย์ สุเชาว์อินทร์
142 นพ. วิจักษณ์ กัญญาคำ
143 นพ. วิจักษณ์ กาญจนอุทัย
144 พญ. วิชชุตา เนียมสนิท
145 พญ. วิรมณ หิรัญภัทรศิลป์
146 นพ. วิศลย์ เรืองเศรษฐกิจ
147 นพ. วุฒิกร กิ่งมนตรี
148 พญ. ศศิพิมพ์ จามิกร
149 นพ. ศิวานนท์ นวเลิศปัญญา
150 นพ. ศีล พิริยะนนท์ธนา
151 นพ. ศุภกร มะลิขาว
152 นพ. ศุภณัฐ แก้วสุวรรณ์
153 นพ. สพล เทพวิวัฒน์จิต
154 นพ สพล วิวัฒน์พัฒนกุล
155 นพ. สมโภชน์ แซ่ลี้
156 นพ. สมชาย เกาะคู
157 นพ. สมชาย เรืองวรรณศักดิ์
158 นพ. สรฉัตร นิลธวัช
159 พญ. สรรพจน์ โคมทอง
160 พญ. สลิล สมุทรรังสี
161 นพ. สายันต์ นพรัตน์
162 นพ. สิทธิชัย สายสมบูรณ์
163 นพ. สิรภพ นวลศรี
164 พญ. สุชานาถ จิตต์รักไทย
165 พญ. สุทธิรา เลิศอมรพงษ์
166 พญ. สุพรรณา วุฒิวรพันธุ์
167 นพ. สุภัทร เพิ่มพูนสุขสมบัติ
168 นาง สุภาพ แฉ่งเจริญ
169 พญ. สุมนา นพรัตน์
170 นพ. สุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์
171 นพ. สุรชัย อาชีวกุลมาศ
172 นพ. สุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ
173 พญ. สุรีย์พร ศันสนีย์วิทยกุล
174 พญ. หนึ่งฤทัย ภิรมย์
175 พญ. อคิราภ์ สุภาจารุพันธุ์
176 นพ. อนุชิฏฬ์ สุขสมัย
177 นพ. อภิวัฒน์ เจริญรัตน์
178 พญ. อมรพรรณ. แก่นสาร
179 พญ. อรณิช วิสุทธิ์จินดาภรณ์
180 พญ. อรณิชา มากเกษม
181 พญ. อรอุมา สัตยเลิศยรรยง
182 พญ. อริชยา กู้ศักดิ์สถาพร
183 นพ. อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร
184 พญ อัญญา เกียรติวีระศักดิ์
185 พญ. อับดุลญับบาร์ กริยา
186 พญ. อาภาวี ตัณฑวณิช
187 นพ. อาลันณ์ จันท์จารุณี
188 พญ. อิสรีย์ เล้าเปี่ยมทอง
189 พญ. อิสรียา อนุกูลประเสริฐ
190 พญ. อุษณีย์ รัตนทรงชัย
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณ เกวลิน ตั้งตระกูลเจริญ
2 คุณ เกศินี งานแข็ง
3 คุณ เตือนใจ ดวงจำปา
4 คุณ เพ็ญพิชชา สวัสดิ์หมื่นไวย
5 คุณ เยาวเรศ สายาสะ
6 คุณ เรือนขวัญ พงษ์ประยูร
7 คุณ เสฎฐวุฒิ สนธิญาติ
8 คุณ กรรณิการ์ พงไพร
9 คุณ กานต์สินี ชำนิกลาง
10 คุณ กิติญา เสนสิทธิ์
11 คุณ จันทร์เพ็ญ ช่วนเส็ง
12 คุณ ชญากานต์ แสงเดช
13 คุณ ชณภัส มาตายะศรี
14 คุณ ชนิสรา สิทธิ
15 คุณ ช่อมะลิวัลย์ มังศรี
16 คุณ ชาลิสา เจนประเสริฐ
17 คุณ ชุติมา ตนายะพงศ์
18 คุณ ฐิติพร ศิริพันธุ์
19 คุณ ณพิชญ์ วัดมณี
20 คุณ ณัฎฐ์ธัญศา ดิเรกวัฒนะ
21 คุณ ณัฐกานต์ มังกร
22 คุณ ตะวันนา อาดัน
23 คุณ ทวี คำสุภี
24 คุณ ทศพร แสงเนตรสว่าง
25 คุณ ทิพยรัตน์ กันทะวงศ์
26 คุณ ทิพย์สุคนธ์ เศาภายน
27 คุณ ธนภรณ์ บุตรงาม
28 คุณ ธัญจิรา ศรีอุตตะ
29 คุณ ธัญลักษณ์ วรรณโภคิน
30 คุณ ธันวา ศิริเดชะ
31 คุณ นพวรรณ จีระวิทยากร
32 คุณ นริศรา แสนดี
33 คุณ น้ำฝน สุขแสวง
34 คุณ นิโลบล โรจน์ณรงค์
35 คุณ นิตยา ลุลาบุตร
36 คุณ นิยม พรชัย
37 คุณ นิรินธน์ ช่อมะลิ
38 คุณ บัวทอง อนุพันธ์
39 คุณ บุปผา เพชรหมอง
40 คุณ บุษยามาส แตงอ่อน
41 คุณ ปนัดดา ประสียะวงษ์
42 คุณ ประกาย จันมี
43 คุณ ปรัชญา ปานทอง
44 คุณ ปราโมทย์ มาตย์วิเศษ
45 คุณ ปรียานุช แก้วกนก
46 คุณ ปัทมา อนุมาศ
47 คุณ ปาณิสรา เจริญกาญจนะ
48 คุณ ผการัตน์ กายชาติ
49 คุณ พรทิพย์ บุญคง
50 คุณ พัชราภรณ์ มัจฉาวัง
51 คุณ พัชรี สีกานิล
52 คุณ พิชามญชุ์ อินต๊ะสาร
53 คุณ พิรัลรัตน์ แสงสุริยา
54 คุณ ภัทรียา คลังสมบัติ
55 คุณ ภารดี ชูรัตน์
56 คุณ ภาวดี ทำมิ
57 คุณ มณฑิชา ไปวันเสาร์
58 คุณ มรกต กอตระกูลสิน
59 คุณ มะลิวัลย์ วงษ์สอน
60 คุณ มาริษา เทียนทอง
61 คุณ ยุวดี พลอุทัย
62 คุณ รัชดาภรณ์ สิทธิชัย
63 คุณ รัตนพันธ์ สร้อยคำ
64 คุณ รัตนา คงอ่อน
65 คุณ ลลิตา ลวางกูร
66 คุณ ลัดดา วิริยะวงษ์
67 คุณ วนิดา ธานี
68 คุณ วรพรรณ วรรณรัตน์
69 คุณ วรรณโชค แคว้นเขาเม็ง
70 คุณ วรัชยา รัตนา
71 คุณ วรางคณา ชนะเคน
72 คุณ วรารัฐ จัตุรงค์
73 คุณ วสุทธิรัตน์ ขาวสำลี
74 คุณ วันทนิยา วิชาคม
75 คุณ วันวิสา ศรีเลิศ
76 คุณ วาสนา อรัญศรี
77 คุณ วิไลลักษณ์ เพ็ชรสุขุม
78 คุณ วิไลวรรณ ปันส่วน
79 คุณ วิจิตรา อัครชาติ
80 คุณ วิชุดา สิมพันธ์
81 คุณ ศรีสุดา นรการ
82 คุณ ศศิธร ทันดร
83 คุณ ศันสนีย์ อุบลรัตน์
84 คุณ ศิรภัคสร โตแคล้วภัย
85 คุณ ศิริรัตน์ คำอยู่
86 คุณ ศุพากร พลยางนอก
87 คุณ สกุลการ ศรีไชยา
88 คุณ สมทรง เวฬุวนารักษ์
89 คุณ สมบุญ อนรรฑรจิต
90 คุณ สมฤทัย บัวทอง
91 คุณ สินีนาฎ โพธิจักร์
92 คุณ สิรภัทร จันทิพย์
93 คุณ สุกัญญา ฉ่ำดี
94 คุณ สุชาติ สวัสดิ์สุขโข
95 คุณ สุดฤทธิ์ คำยา
96 คุณ สุดารัตน์ วรรณสวัสดิ์
97 คุณ สุนันทา ศรีโชค
98 คุณ สุพรรณี พิมปรุ
99 คุณ สุภาพ แฉ่งเจริญ
100 คุณ สุมิตรา เวียงเงิน
101 คุณ สุรัสวดี โรจนดำรงกุล
102 คุณ อนันธิตา แก้วพริ้ง
103 คุณ อมีนา โคตรชมภู
104 คุณ อรญา แก้วเกตุ
105 คุณ อรพินท์ ชูกลิ่น
106 คุณ อรยา พันธุโม
107 คุณ อรสา วงหาริมาตย์
108 คุณ อรุณลักษณ์ ชุมภูแสง
109 คุณ อักษราภัค หมายงาม
110 คุณ อาราดา ลาอ่อน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อวิทยากรและกรรมการสมาคมฯ รายชื่อแพทย์ รายชื่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
กลับหน้าหลัก