ABOUT TAGE

คณะกรรมการ
สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย

ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
นายกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย

ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
อ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ รั้งนายกสมาคม
อ.นพ.ทวี รัตนชูเอก ประธานที่ปรึกษา
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ประธานที่ปรึกษา
อ.นพ.พิเศษ พิเศษพงษา อุปนายก
อ.พญ.วิริยาพร ฤทธิทิศ เหรัญญิก
อ.นพ.นพพร อนุกูลการกุศล เลขาธิการ
อ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร รองเลขาธิการ
นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา ผู้ช่วยเลขาธิการ
นพ.สุภกิจ ขมวิลัย ปฏิคม
อ.นพ.นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค วิเทศสัมพันธ์
รศ.พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ วิชาการ
นพ.ณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์ ประชาสัมพันธ์และสื่อ
นพ.จิรศักดิ์ วรรณประเสริฐ สารสนเทศ
นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข กรรมการ
นพ.เผด็จ หนูพันธ์ กรรมการ
พญ.บุบผา พรธิสาร กรรมการ
นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล กรรมการ
นพ.วรายุ ปรัชญกุล กรรมการ
พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ กรรมการ
นพ.ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์ กรรมการ
นพ.อภิชาติ แสงจันทร์ กรรมการ
พญ.อวยพร ศิริอยู่ยืน กรรมการ
พญ.ทัศนีย์ ศรีประยูร กรรมการ
พญ.กรรณิการ์ เลาหวิจิตร กรรมการ
นพ.อรุณ ศิริปุณย์ กรรมการ
นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ กรรมการ
นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต กรรมการ