PRESIDENT MESSAGE

สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย กระผมรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ นายกสมาคมและตัวแทนของคณะกรรมการสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจประสานทำงานต่างๆของสมาคมเสร็จสิ้นมาด้วยดีในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา งานของสมาคมมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปตามสมควร ถ้ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ กระผมขอกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้และขอน้อมรับความผิดไว้ด้วยนะครับ และจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าท่านได้โปรดชี้แจงคำแนะนำที่จะทำให้ทางสมาคมสามารถพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพได้ต่อเนื่องขึ้นไปอีก เพื่อประโยชน์ของวงการแพทย์และสาธารณสุข ในเรื่องของการส่องกล้องทางเดินอาหารในประเทศไทยและประเทศข้างเคียงนะครับ

วันนี้เป็นวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2563 ขณะนี้เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกและระดับประเทศของเราด้วย เป็นเรื่องของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้มีข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับไวรัสนี้ ทั้งผมและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสมาคม จึงได้ออกคำแนะนำของสมาคมตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสมาคมและรวบรวมคำแนะนำที่เป็นทางการ จากวารสารทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องและคำแนะนำจากสมาคมแพทย์ส่องกล้องนานาชาติที่เชื่อถือได้ โดยได้รวบรวมมานำเสนอในสื่อทางการต่างๆของสมาคมนะครับ

อนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคของไวรัส COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ความรู้ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก อีกทั้งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นข้อมูลหรือคำแนะนำที่ให้ในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในภายภาคหน้าได้ครับ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านและครอบครัว และโปรดเลือกใช้ข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมตามทรัพยากรและสถานที่ที่ท่านอยู่ครับ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ
นายกสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
มีนาคม 2563