NEWS & ACTIVITIES

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration

ภาพจากงาน 16th GI Endoscopy Live Demonstration วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...

เรียนเชิญแพทย์และพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วม 16th GI Live Endoscopy Demonstration : AMBULATORY ENDOSCOPY

เรียนเชิญแพทย์และพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วม 16th GI Live Endoscopy Demonstration : AMBULATORY ENDOSCOPY

26-28 กุมภาพันธ์ 2561 @ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...

ESGE DAYS 2018

ESGE DAYS 2018

April 19-21, 2018 @ Budapest Congress Center, Budapest, Hungary...